BETINGELSER

S.C. Van Fonden yder støtte til:

01. Kinesiske Statsborgere
Personer af  kinesisk oprindelse, som er hjemmehørende i, eller midlertidigt opholder sig i Danmark for at gennemføre en videregående uddannelse her (dokumenteret indskrivning på Ph.D. niveau eller lignende).  Som personer af kinesisk oprindelse anses også personer født i Danmark eller et østasiatisk land, såfremt en af forældrene er kineser. Det bemærkes, at Fonden ikke kan forventes at støtte merkantile uddannelser eller studieophold med kommercielt sigte.

02. Danske Statborgere
Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina. Fonden kan ikke  forventes at støtte merkantile uddannelser eller studieophold med kommercielt sigte, herunder de fleste uddannelser på CBS og Globe programmet.  Fonden støtter som hovedregel ikke studier på bachelorniveau.

03. Kultur
Formål, der fremmer kulturudveksling Danmark-Kina og kendskabet til kinesisk sprog, kunst og kultur i Danmark eller som bidrager til formidling af dansk kultur i Kina.

Her kan du sætte dig godt ind i vores krav til dit projekt og din ansøgning:

Fremgangsmåde:

 • Ansøgningen skal skrives på dansk eller engelsk.
 • Ansøgningen skal indsendes via vores digitale ansøgningsskema.
 • Ansøgninger pr. e-mail og brev accepteres ikke

I den digitale ansøgningsproces vil du blive bedt om at uploade nedennævnte dokumenter. Vi anbefaler, at du har dokumenterne klar som PDF filer, før du starter ansøgningsproceduren.

Motiveret ansøgning (1-2 A4 sider).

 • CV.
 • Kopier af relevante eksamensbeviser og evt. anbefalinger fra danske eller kinesiske højere læreanstalter (gælder for kategorierne danske og kinesiske statsborgere).
 • Dokumentation for det danske eller kinesiske instituts accept af ansøgeren som studerende/forsker (gælder for danske og kinesiske statsborgere).
 • Tilstrækkeligt detaljeret budget. Ansøgningen skal indeholde et budget, som angiver alle forventede eller allerede kendte udgifter og indtægter samt enhver form for økonomisk støtte (offentlig eller privat) fra såvel Danmark som Kina. Herunder skal det angives om der søges støtte til samme projekt hos andre fonde – og om der er modtaget svar fra disse.

Det bemærkes:

 • At S. C. Van Fonden uddeler i alt 4-5 mio. kr. pr. år.
 • For kulturprojekter (kategori 3) gælder:

– Fonden støtter ikke projekter, som er påbegyndt eller afsluttet, når ansøgningen vurderes af bestyrelsen.

–  Det bevilgede beløb udbetales efter påkrav, når bevillingsmodtager igangsætter projekter.

–  Projektet skal, med mindre andet er aftalt, gennemføres inden udgangen af det kalenderår, som følger efter det år, hvor bevillingen er udbetalt.

– Forsinkes projektet udover dette tidsrum, skal fonden underrettes. Fonden afgør herefter, om bevillingen kan opretholdes, eller om støtten skal betales tilbage til fonden.

– Ved projektets afslutning indsender bevillingsmodtageren til fonden senest 3 måneder efter projektets slutdato en kort afrapportering (1-2 sider) samt et regnskab for midlernes anvendelse.

– Fonden skal altid underrettes, hvis der undervejs sker væsentlige ændringer i projektet eller budgettet i forhold til ansøgningen.

 • At Fonden ikke kan forventes at støtte merkantile uddannelser eller studieophold med kommercielt sigte, det gælder således de fleste uddannelser på CBS, herunder GLOBE programmet.
 • At Fonden kun sjældent giver støtte til praktikophold og kortere studieophold (herunder sprogskoleophold mv).
 • At Fonden kun sjældent giver støtte til studier på bachelorniveau.

Husk at bruge S. C. Van Fondens logo:

Husk at bruge S.C. Van Fondens logo ved markedsføring, udgivelse mv. af støttede projekter.